How To Manage Your Access Strategy in a Hybrid World

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัมมนา "How To Manage Your Access Strategy in a Hybrid World"

วันที่ 16 กันยายน 2021

เวลา บ่าย 2 โมง

  • การทำงานแบบ New Normal ได้กลายมาเป็นบรรทัดฐานสำหรับองค์กรใน ปัจจุบัน เมื่อองค์กรต่างๆทั่วโลกเริ่มกลับมาเปิดอีกครั้ง องค์กรต่างๆจะต้องนึก ถึงกลยุทธ์การทำงานแบบใหม่ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม อย่างสิ้นเชิงกับการทำงานในสำนักงานและควบคู่กับการทำงานจากข้างนอก เข้ามา (Remote Work)
  • หลายองค์กรมีการปรับตัวเพื่อรองรับการทำงานแบบ New Normal เพื่อให้ พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้ในรูปแบบของการ Work from home รวมไป ถึงการบริหารการจัดการเข้าถึงทรัพยากรในองค์กร ได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมี ประสิทธิภาพเสมือนทำงานอยู่ในองค์กร
  • การเข้าร่วมการสัมมนา Webinar ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้แนวทางปฎิบัติ ที่ดีที่สุด สำหรับการบริหารการจัดการการทำงานในรูปแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งต่อไปจากนี้รูปแบบการทำงานอาจเปลี่ยนไจากที่เป็นอยู่เลยก็เป็นไปได้

ลงทะเบียนได้แล้วที่ : https://lnkd.in/eR-zvZ-7

#VRCOMM #WALLIX #RemoteWork #NewNormal